R Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok prevádzky WINNER športovo relaxačné centrum spoločnosti SANKT HUBERT SK, a.s. (ďalej Poskytovateľ služieb) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

I. Základné ustanovenia:

 1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru za nedostatky a vady poskytnutej služby/poskytnutého tovaru a vybavenie reklamácie.
 2. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby/tovar nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

 

II. Uplatnenie reklamácie:

 1. V prípade, že zákazník zistí nedostatky alebo vady, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby/tovaru, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná poverená osoba Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru spísať so zákazníkom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.
 2. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby/tovaru (účet z registračnej pokladne, faktúru alebo objednávku). Poverený zamestnanec spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie. Ak to povaha reklamovanej služby/tovaru vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil vec, ktorej chybu vytýka.
 3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť.
 5. Pokiaľ zákazník preukáže poverenému zamestnancovi vybavujúcemu reklamáciu podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.
 6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše poverený zamestnanec. Zákazník dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby/tovaru zákazník je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

III. Dôvody odmietnutia reklamácie:

 1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu/tovar nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným zákazníkom alebo iným zákazníkom, alebo používanie tovaru.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby/tovaru v dôsledku vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá.

 

IV. Vybavenie reklamácií – Nároky z oprávnenej reklamácie

 1. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby/tovaru , ktorá je mu poskytnutá/predaný alebo už bola poskytnutá/predaný, Poskytovateľ služieb/tovaru alebo ním poverený zástupca je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.
 2. Osoby poverené poskytovateľom služieb/predajcom tovaru môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
 3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie zákazníka, je povinný poverený zamestnanec vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti II. bodu 7.

 

V. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

 1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod…
 2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí zákazník umožniť pracovníkovi vybavujúcemu reklamáciu alebo inému poverenému zástupcovi, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 

VI. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby/tovaru, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.
 2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

 

VII. Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie  alternatívneho riešenia sporov. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky WINNER športové relaxačné centrum sú účinné od 01.01.2019 a sú k dispozícii na recepcii WINNER športovo relaxačné centrum a na internetovej stránke WINNER športovo relaxačné centrum – www.winner.sk

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 01.01.2019.